Strona z podwyższonym kontrastem
A A A
Przedszkole Gminne w Kramsku. W lewym górnym rogu znajduje się godło Polski. Po prawej stronie dwoje dzieci leży na chmurce i wraz z różowym misiem czyta książkę. W prawym górnym rogu widnieje herb Gminy Kramsk

Klauzula informacyjna RODO.

Polityka Prywatności.


Informacja dla rodziców

PM - 06.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W porozumieniu z Wójtem Gminy Kramsk jako organem prowadzącym dla Przedszkola Gminnego w Kramsku informuję Państwa, jako rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) istniała możliwość przywrócenia opieki przedszkolnej od 6 maja 2020 r.

Zważywszy na konieczność dostosowania przedszkola do reżimu sanitarnego narzuconego przez Ministra Zdrowia - wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wych przedszkolnego, oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia pracownikom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu w przedszkolu, tutejszy organ podjął decyzję, że otwarcie przedszkola nie nastąpi 6 maja 2020 r.

Przedszkole zostanie otwarte po zrealizowaniu wszystkich zaleceń MZ i GIS oraz po zapewnieniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola i przyjętych dzieci.

O otwarciu przedszkola zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez dyrektora przedszkola.

Informuję, że do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice zatrudnieni są w:

- służbie zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, co w przypadku naszej gminy oznacza również dzieci pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS),

- oraz dzieci matek/ojców samotnie wychowujących i rodziców obojga pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS i w porozumieniu z organem prowadzącym).

Zasady te będą obowiązywały do czasu obligatoryjnego otwarcia placówek oświatowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniami MZ oraz GIS nauczyciele opiekujący się dziećmi nie będą organizowali spacerów, ani zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci przyjęte pod opiekę przedszkola nie będą mogły przynosić żadnych zabawek. Przekazanie opieki nad dzieckiem przez rodzica odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych do placówki, tutaj także dokonywany będzie pomiar temperatury ciała. Dziecko, u którego pracownik przedszkola zaobserwuje jakiekolwiek objawy świadczące o chorobie (katar, kaszel, podwyższona temperatura itp.) nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola, w związku COVID -19, będzie uprzednie złożenie przez rodzica/ prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia o:

- stanie zdrowia dziecka,

- stanie zdrowia rodziny,

- informacji, iż żaden z członków rodziny nie odbywa kwarantanny, ani izolacji domowej.

Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na pocztę przedszkola przedszkole.kramsk@gmail.com

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Rodziców, mających zamiar skorzystania z proponowanej formy opieki o telefoniczny kontakt z dyrektorem przedszkola w dniach od 6 do 8 maja 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Numer kontaktowy do dyrektora 691 515 769

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


Informacja o otwarciu przedszkola

PM - 04.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rząd umożliwił od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, a zatem jest to możliwość, a nie obowiązek.

Będzie to zatem indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, oraz po konsultacji z rodzicami.

Przedszkole będzie mogło świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych, o których zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

W związku z powyższym organ prowadzący podejmie decyzję o otwarciu przedszkola biorąc pod uwagę sytuację sanitarno-epidemiologiczną, bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników placówki, ale także dysponując danymi odnośnie zapotrzebowania na liczbę miejsc.

Nie nastąpi to jednak 6 maja 2020r.

Rozpatrywany będzie późniejszy termin – taki, który pozwoli na przejęcie pełnej odpowiedzialności przywrócenia pracy placówki bez narażania choćby w najmniejszym stopniu dzieci i pracowników na niebezpieczeństwo, gdyż bezpieczeństwo zawsze było, jest i będzie dla nas priorytetem.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – otwieramy przedszkola

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Przypominam, że do czasu kiedy nasza placówka pozostanie zamknięta, przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek taki będzie przysługiwał również w przypadku, gdy np. przedszkole zostanie otwarte, ale nie będziemy mieli warunków aby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom. Wspomniany zasiłek przysługuje do 24 maja 2020r.

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


Tęsknimy

PM - 15.04.2020 Foto: Magdalena Sobczak.

rekrutacjaDrodzy Rodzice, Kochane Dzieci !

PM - 17.04.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Informuję, że ponownie zmienia się czasowe ograniczenie działalności przedszkola, tym razem do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Nie będziemy więc mogli spotkać się w najbliższym czasie, ale to nie znaczy, że nie będziemy się razem bawić!

Panie nauczycielki ( wasze ciocie ) systematycznie przesyłają i będą wam przesyłały propozycje zabaw, aktywności i podpowiedzi, co można robić w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył.

Panie pozostają w stałym kontakcie z Wami – możecie zwracać się do nich za pomocą poczty elektronicznej:

- grupa I przedszkolekramsk.1@wp.pl

- grupa II karina.walkowska2020@wp.pl

- grupa III bernadeta.biskupska2020@wp.pl

- grupa IV pgk-g4@tlen.pl

kontaktować za pomocą komunikatorów ( Messenger, WhatsApp) lub zadzwonić, jeśli będziecie chcieli porozmawiać.

W sprawach administracyjnych piszcie przedszkole.kramsk@gmail.com albo dzwońcie pod numer tel. : 632451881 lub 691515769.

Jesteśmy do waszej dyspozycji codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Mam nadzieję, że niedługo wszyscy się zobaczymy. Pozdrawiam i życzę mnóstwa zdrowia i optymizmu.

Barbara Dutkowiak


Życzenia świąteczne

PM - 06.04.2020 Foto: Katarzyna Górczewska.

rekrutacjaSzanowni Rodzice !

PM - 30.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Rodzice !


W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu Gminnym w Kramsku organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

1. Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym przedszkole, a także nauczycielami, pracownikami i rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod numerami: 632451881 lub 691515769 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem przedszkole.kramsk@gmail.com w .godzinach 8.00-16.00.

2. Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

3. Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.

4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, innymi nauczycielami oraz specjalistami.

5. Nauczyciele przedszkola są w stałym kontakcie z rodzicami. Pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00 pod znanymi Państwu prywatnymi numerami telefonów, na komunikatorach ( Messenger, WhatsApp) oraz za pomocą poczty elektronicznej:

- grupa I przedszkolekramsk.1@wp.pl

- grupa II karina.walkowska2020@wp.pl

- grupa III bernadeta.biskupska2020@wp.pl

- grupa IV pgk-g4@tlen.pl

6. Specjaliści pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

a. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

b. Raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

c. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

d. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań, zdjęcia, filmiki itp.

e. Specjaliści przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio wychowawcom grup a wychowawcy przekazują je zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

Z poważaniem Barbara Dutkowiak


Zawieszenie zajęć!

PM - 11.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych jaka została podjęta w dniu dzisiejszym tj . 11 marca 2020 na posiedzeniu sztabu kryzysowego, które odbyło się w Kancelarii Premiera Pana Mateusza Morawieckiego informuję, że:

zajęcia w Przedszkolu Gminnym w Kramsku zostają zawieszone na czas od 12 do 25 marca 2020 r.

Rozumiem, że możecie mieć Państwo problemy z natychmiastowym zorganizowaniem opieki dla dzieci, dlatego też placówka nasza będzie, w drodze wyjątku, zapewniała opiekę jeszcze przez dwa dni tj. 12 i 13 marca 2020, w godzinach od 6.30 do 17.00.

W w/w terminie przedszkole będzie funkcjonowało na zasadzie dyżuru, dlatego proszę o wcześniejsze zgłoszenie dzieci, którym trzeba będzie tą opiekę zapewnić. Należy to zrobić dzisiaj tj. 11 marca telefonicznie do godz. 17.00 ( 63 245 18 81 wew. 21) lub u wychowawcy grupy.

Przypominam, że zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U 2017, poz. 1368) w wyniku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 8 roku życia.

Wszystkim rodzicom, którzy mogą się powstrzymać od posyłania dzieci do przedszkola już od jutra czyli od 12 marca 2020 , rekomenduję pozostawienie dzieci w domach.

Wszystkie informacje dotyczące jakichkolwiek zmian będę Państwu przekazywała na bieżąco poprzez stronę internetową naszego przedszkola www.przedszkolekramsk.pl

Szanowni Państwo! To nie jest dla nas czas wolny od zajęć! To jest czas kwarantanny dla całego społeczeństwa, dlatego też w imieniu Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej gorąco apeluję o odpowiedzialność i zachowanie wszelkich procedur, by niepotrzebnie nie narażać siebie i innych.


Barbara Dutkowiak – dyrektor przedszkolaZawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - pismo MEN.


Pilne!

PM - 10.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

W związku z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej

bardzo proszę, abyście Państwo

nie przyprowadzali do przedszkola dzieci

chorych lub przeziębionych.

Barbara Dutkowiak – dyrektor przedszkola
Komunikat!

PM - 11.03.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

UWAGA

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


Informujemy, iż w przedszkolu:

 • odbywają się rozmowy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

 • zamieszczono w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 • apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola;

 • zwracamy uwagę, aby do przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;

 • informujemy dzieci i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

 • informujemy, by nie organizować wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

 • informujemy rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 • informujemy rodziców dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa(Dz.U. 2017, poz. 1368);

 • sprawdzamy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 • Podajemy kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 63 243 90 52 (do 15.00)

W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy: 
509 698 188 (tylko w nagłych przypadkach).

W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590(czynna całodobowo).


Rekrutacja ogłoszenie

PM - 25.02.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

rekrutacjaRekrutacja ogłoszenie

PM - 25.02.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

rekrutacjaHarmonogram rekrutacji

PM - 25.02.2020 Foto: Barbara Dutkowiak.

harmonogramRekrutacja

PM - 14.02.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!Rusza pierwszy etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2020/2021


W związku z powyższym rodzice naszych wychowanków zobowiązani są do podjęcia decyzji, czy dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną w naszym przedszkolu. Aby wymieniona kontynuacja była możliwa należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup, w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola, w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 17 do 28 lutego 2020 r.Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu !


Życzenia Swiąteczne

PM - 20.12.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

życzeniaPastusiowa Kraina

PM - 21.11.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

cudaki cudakiWarzywne Cudaki

PM - 21.11.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

cudakiPodziękowania

PM - 19.11.2019 Tekst i Foto: Katarzyna Górczewska.

podziekowaniaSzkoła pamięta

PM - 25.10.2019 Tekst i Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy


Przedszkole Gminne w Kramsku włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” propagującą wartości patriotyczne.

Dołączamy do społeczności pielęgnującej pamięć naszej historii.Indywidualne porady

PM - 15.10.2019 Tekst i Foto: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo !

Informuję, że 17 października 2019 r., w naszym przedszkolu, w godzinach od 16.00 do 17.00, będą Państwo mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad na spotkaniu z pedagogiem i psychologiem dziecięcym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W tym samym dniu o godz. 17.00 pani mgr Małgorzata Sobieraj – psycholog dziecięcy z w/w poradni wygłosi prelekcję dla wszystkich rodziców na temat:

„ Jak budować relacje z dzieckiem- mądre wychowanie”.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału zarówno w spotkaniach indywidualnych jak i w prelekcji.

Z przyczyn organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli poszczególnych grup o chęci wzięcia udziału w prelekcji.


Podziękowanie - Dzień Edukacji Narodowej

PM - 28.10.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Sprzątanie Świata 2019

PM - 28.10.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

PM - 28.10.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Zbiórka kasztanów i żołędzi

PM - 28.10.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Wygrana w konkursie

PM - 25.09.2019 Tekst i Foto: Magdalena Sobczak.

Mamy zwycięzców konkursu Przytulanka dla wcześniaka!

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy na naszą Przytulankę.

Podczas głosowania działo się, oj działo. Łapki w górze wręcz szalały!

Oto wyniki:

I miejsce - Przedszkole Gminne z Kramska

II miejsce - Przedszkole Nr 83 „ZUCH” z Poznania

III miejsce - Niepubliczne Przedszkole „ Artystyczny Zakątek” z Mszany Dolnej

Drodzy dorośli Wy też możecie tak, jak kochane przedszkolaki wspierać wcześniaki z Otulinki. Przekażcie swój 1% PIT KRS 0000161880


ZaczynamySzanowni Państwo!

PM - 12.06.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

W wyniku wysokich temperatur jakie panują na zewnątrz doszło do bardzo silnego nagrzanie pomieszczeń przedszkolnych ( temperatura w salach dochodzi do 33 ° C), w związku z tym, nie jestem w stanie zapewnić Państwa dzieciom właściwych warunków, bezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Zwracam się więc do Państwa z ogromną prośbą, abyście w miarę możliwości nie przyprowadzali dzieci do przedszkola.

Wysoka temperatura w salach zajęć prowadzi do niebezpieczeństwa przegrzania organizmu dziecka, co w efekcie może wywołać udar cieplny.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Przesiewowe badanie mowy

PM - 29.04.2019 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Informacja o zakończeniu strajku

PM - 26.04.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiej akcji strajkowej, w związku z powyższym informuję, że przedszkole rozpoczyna normalną pracę z dniem 29 kwietnia 2019 r. tj. w poniedziałek.

Proszę również, abyście Państwo jeszcze dzisiaj tj. 26 kwietnia do godziny 17.00, pod numerem 63 2451881 wew. 21 (sala dyżurująca) lub 691515769 (dyrektor), lub w poniedziałek, do godziny 7.00, zgłosili ewentualną nieobecność dziecka. Brak w/w informacji jest równoznaczny z zamówieniem posiłków dla Państwa dziecka.

Jednocześnie w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników przedszkola bardzo serdecznie dziękuję Państwu za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie jakie okazywaliście nam w tych wszystkich dniach.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja 3

PM - 09.04.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Od 8 kwietnia 2019 roku trwa ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, w której uczestniczą wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Z uwagi na szczególną sytuację i ogromne braki kadrowe przedszkole, od 9 kwietnia do odwołania, działa w formie dyżuru.

Na dyżur w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców samotnie wychowujących czynnych zawodowo, oraz dzieci obojga rodziców pracujących.

W związku z powyższym bardzo proszę, abyście Państwo każdego dnia do godziny 17.00, pod numerem 63 2451881 wew. 21 (sala dyżurująca) lub 691515769 (dyrektor). zadeklarowali potrzebę skorzystania z opieki przedszkola na kolejny dzień. Informacja ta jest niezbędna do zapewnienia Państwa dzieciom posiłków i właściwej opieki.

Bardzo przepraszam za utrudnienia prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja 2

PM - 08.04.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

Dziś tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, do której przystąpili wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Z uwagi na szczególną sytuację i ogromne braki kadrowe przedszkole jutro tj. 9 kwietnia rozpocznie pracę w godz. od 6.30 do 17.00 w formie dyżuru.

Na dyżur w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców samotnie wychowujących pracujących zawodowo, oraz dzieci obojga rodziców pracujących.

W związku z powyższym bardzo proszę, abyście Państwo dzisiaj do godziny 17.00, zadeklarowali potrzebę skorzystania z opieki przedszkola pod numerem 63 2451881 wew. 25 lub 691515769. Informacja ta jest niezbędna do zapewnienia Państwa dzieciom posiłków na jutrzejszy dzień.

Bardzo Państwa przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Informacja

PM - 07.04.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym ( niedziela 7 kwietnia) nie doszło do porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi. Jutro tj. 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się ogólnopolska, bezterminowa akcja strajkowa, do której przystępują również wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Na co dzień jesteśmy do Państwa dyspozycji i staramy się, by pobyt dzieci w przedszkolu był przede wszystkim bezpieczny, jednak w dniu jutrzejszym nie jestem w stanie zapewnić należytej i zgodnej z zasadami bezpieczeństwa opieki wszystkim naszym wychowankom.

Ze względu na zaistniałą sytuację proszę, aby dzieci, w miarę możliwości pozostały jutro pod Państwa opieką.

Bardzo Państwa przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość.

O kolejnych decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco, wraz z rozwojem sytuacji.

Proszę śledzić stronę internetową naszego przedszkola.


Z poważaniem

Barbara Dutkowiak

dyrektor przedszkola


Podziękowania

PM - 01.03.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Rekrutacja 2019/2020

PM - 28.02.2019 Foto: Barbara Dutkowiak.

Zaczynamy

Harmonogram rekrutacji

PM - 28.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok 2019/20


 • od 01.03.2019 r. do 11.03.2019 r., składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,


 • od 12.02.2019 r. do 13.02.2019 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie,


 • 21.03.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym,


 • od 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r., potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,


 • 01.04.2019 r., podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przytulanka dla wcześniaka.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.


Informacja o kontynuacji.

PM - 08.02.2019 Tekst: Barbara Dutkowiak.

Rusza I etap rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Kramsku na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, informuję, że z dniem 1 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020, w związku z tym musicie Państwo podjąć decyzję o tym, czy Wasze dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu.

W tym celu należy wypełnić stosowną deklarację, którą można pobrać u wychowawców grup lub ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dla Rodziców”, pod hasłem „Dokumenty”.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić i złożyć u nauczycieli grupy w terminie od 11 do 22 lutego 2019 r.

Nie złożenie stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny !


Zaproszenie na bal karnawałowy.

PM - 22.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Życzenia świąteczne.

PM - 17.01.2019 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Uroczystość Bożonarodzeniowa.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Spotkanie z górnikiem.

PM - 11.12.2018 Foto: Katarzyna Kawala.

Zaczynamy

Warsztaty Bożonarodzeniowe.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Pomóżmy zwięrzętom przetrwać zimę.

PM - 04.12.2018 Foto: Magdalena Sobczak.

Zaczynamy

Zaproszenie na warsztaty plastyczne.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy

Pomoc pedagoga i psychologa.

PM - 30.11.2018 Foto: Katarzyna Górczewska.

Zaczynamy
© 2012-2024 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: pgkramsk@kramsk.pl