Strona z podwyższonym kontrastem
A A A
Przedszkole Gminne w Kramsku. W lewym górnym rogu znajduje się godło Polski. Po prawej stronie dwoje dzieci leży na chmurce i wraz z różowym misiem czyta książkę. W prawym górnym rogu widnieje herb Gminy Kramsk

Deklaracja dostępności

PM - 21.02.2022 Tekst: Patryk Gensch

Wstęp

Przedszkole Gminne w Kramsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkolekramsk.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego.
  2. Utrudniona nawigacja za pomocą klawiatury.
  3. Nie wszystkie przyciski posiadają etykiety.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Gminie Kramsk przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), dla strony przedszkolekramsk.pl z którego wynika, że strona internetowa przedszkolekramsk.pl spełnia wymagania w 88,63 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Dolański, informatyk@kramsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 247 00 04 wew. 234. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ul. Konińskiej 20, w którym siedzibę ma Przedszkole Gminne w Kramsku, częściowo przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
  • główne wejście budynku posiada podjazd umożliwiający wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pozioma:

  • Przedszkole znajduje się na parterze budynku i umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez Przedszkole,
  • korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ,
  • w budynku znajduje się toaleta, dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

  • w budynku brak jest pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

© 2012-2024 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com