Strona z podwyższonym kontrastem
A A A

Klauzula informacyjna RODO.

Polityka Prywatności.


Informacja dla rodziców

PM - 06.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W porozumieniu z Wójtem Gminy Kramsk jako organem prowadzącym dla Przedszkola Gminnego w Kramsku informuję Państwa, jako rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) istniała możliwość przywrócenia opieki przedszkolnej od 6 maja 2020 r.

Zważywszy na konieczność dostosowania przedszkola do reżimu sanitarnego narzuconego przez Ministra Zdrowia - wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wych przedszkolnego, oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w celu zapewnienia pracownikom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu w przedszkolu, tutejszy organ podjął decyzję, że otwarcie przedszkola nie nastąpi 6 maja 2020 r.

Przedszkole zostanie otwarte po zrealizowaniu wszystkich zaleceń MZ i GIS oraz po zapewnieniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola i przyjętych dzieci.

O otwarciu przedszkola zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez dyrektora przedszkola.

Informuję, że do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice zatrudnieni są w:

- służbie zdrowia, służbach mundurowych, handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, co w przypadku naszej gminy oznacza również dzieci pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS),

- oraz dzieci matek/ojców samotnie wychowujących i rodziców obojga pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS i w porozumieniu z organem prowadzącym).

Zasady te będą obowiązywały do czasu obligatoryjnego otwarcia placówek oświatowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniami MZ oraz GIS nauczyciele opiekujący się dziećmi nie będą organizowali spacerów, ani zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci przyjęte pod opiekę przedszkola nie będą mogły przynosić żadnych zabawek. Przekazanie opieki nad dzieckiem przez rodzica odbywać się będzie przy drzwiach wejściowych do placówki, tutaj także dokonywany będzie pomiar temperatury ciała. Dziecko, u którego pracownik przedszkola zaobserwuje jakiekolwiek objawy świadczące o chorobie (katar, kaszel, podwyższona temperatura itp.) nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola, w związku COVID -19, będzie uprzednie złożenie przez rodzica/ prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia o:

- stanie zdrowia dziecka,

- stanie zdrowia rodziny,

- informacji, iż żaden z członków rodziny nie odbywa kwarantanny, ani izolacji domowej.

Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną na pocztę przedszkola przedszkole.kramsk@gmail.com

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Rodziców, mających zamiar skorzystania z proponowanej formy opieki o telefoniczny kontakt z dyrektorem przedszkola w dniach od 6 do 8 maja 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Numer kontaktowy do dyrektora 691 515 769

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


Informacja o otwarciu przedszkola

PM - 04.05.2020 Tekst: Barbara Dutkowiak

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rząd umożliwił od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, a zatem jest to możliwość, a nie obowiązek.

Będzie to zatem indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, oraz po konsultacji z rodzicami.

Przedszkole będzie mogło świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych, o których zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

W związku z powyższym organ prowadzący podejmie decyzję o otwarciu przedszkola biorąc pod uwagę sytuację sanitarno-epidemiologiczną, bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników placówki, ale także dysponując danymi odnośnie zapotrzebowania na liczbę miejsc.

Nie nastąpi to jednak 6 maja 2020r.

Rozpatrywany będzie późniejszy termin – taki, który pozwoli na przejęcie pełnej odpowiedzialności przywrócenia pracy placówki bez narażania choćby w najmniejszym stopniu dzieci i pracowników na niebezpieczeństwo, gdyż bezpieczeństwo zawsze było, jest i będzie dla nas priorytetem.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – otwieramy przedszkola

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

Przypominam, że do czasu kiedy nasza placówka pozostanie zamknięta, przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek taki będzie przysługiwał również w przypadku, gdy np. przedszkole zostanie otwarte, ale nie będziemy mieli warunków aby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom. Wspomniany zasiłek przysługuje do 24 maja 2020r.

Z wyrazami szacunku

Barbara Dutkowiak


© 2012-2020 Przedszkole Gminne w Kramsku, ul. Konińska 20, 62-511 Kramsk, tel. 63 245 18 81 wew. 26, e-mail: przedszkole.kramsk@gmail.com